• آیا بافت نرم کافی برای محافظت از استخوان باقی مانده وجود دارد؟
  • چقدر درد دارید؟
  • وضعیت پوست اندام چگونه است؟
  • دامنه حرکتی اندام باقیمانده چقدر است؟
  • آیا پای دیگر سالم است؟
  • سطح فعالیت شما قبل از قطع عضو چقدر بود؟
  • اهداف تحرکی شما چیست؟